Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ontwerp zonder titel 48

Onze Missie

Onze aarde achterlaten in dezelfde staat zoals we hem hebben aangetroffen. Meer nog, in een betere staat zoals we hem hebben aangetroffen. Als iedereen van ons handelt volgens dit uitgangspunt kunnen we nog lang van deze aarde genieten. Zelfs onze toekomstige generaties.

Onze Visie

Ieder individueel persoon kan iets doen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en te streven naar een betere samenleving, wij als lokale ondernemer natuurlijk ook.

 Duurzame aankopen binnen de organisatie:

 • FM Projects houdt bij zijn aankopen rekening met duurzaamheid.
 • MVO is een selectiecriterium bij de keuze van leveranciers en partners van FM Projects.
 • FM Projects past goede praktijken toe bij aankoop van goederen en diensten.

Duurzaamheid binnen  de organisatie:

 • FM Projects neemt dagdagelijks  MVO-initiatieven.
 • FM Projects maakt haar MVO-engagement formeel bekend.

Gedreven door waarden voor waarde:

 • De waarden van FM Projects zijn duidelijk waarneembaar binnen onze werking.
 • De waarden van FM Projects zijn duidelijk en transparant.
 • De verklaring van onze waarden zit standaard in de presentatie van mijn organisatie aan klanten, leveranciers, partners …
 • FM Projects zorgt voor samenhang tussen de waarden en de ontwikkeling van producten of diensten en de bedrijfsstrategieën.
 • FM Projects neemt duidelijk aantoonbare beslissingen met het oog op duurzame resultaten op lange termijn ten nadele van korte termijn economisch gewin.
 • FM Projects werkt volgens de hoogste standaarden inzake integriteit en ethisch gedrag, stelt zich verantwoordelijk op, is volledig transparant en eerlijk naar alle betrokkenen.

Meten is weten:

 • FM Projects volgt de verbruiksgegevens op van materialen, energie …
 • FM Projects heeft één of meer systemen om kwaliteit, het milieu of de gezondheid en de veiligheid te beheren.
 • Sleutelindicatoren zoals rentabiliteit zijn gelinkt aan andere MVO thema’s zoals bv. materiaalgebruik, afvalproductie, veiligheid op de werkvloer …

 Samen met betrokkenen:

 • FM Projects brengt haar belangrijkste belanghebbenden in kaart.
 • Onze organisatie volgt de vragen van alle betrokkenen op.
 • FM Projects houdt rekening met de behoeftes van de belangrijkste belanghebbenden bij de strategiebepaling van de organisatie.
 • FM Projects neemt gerichte initiatieven om aan de (gekende) behoeftes van de belangrijkste belanghebbenden tegemoet te komen.
 • FM Projects gaat in dialoog met de belangrijkste belanghebbenden om relevante risico’s en uitdagingen voor de strategie op te volgen
 • Bij elk project waarbij belangrijke belanghebbenden betrokken zijn, worden de maatschappelijke voor- en nadelen afgewogen.
 • Vrijblijvend bespreekt FM Projects haar duurzaamheidsverslag met alle betrokkenen.
 • FM Projects heeft een langdurige samenwerking met een organisatie met een maatschappelijk doel.
 • FM Projects sluit partnerschappen af met belanghebbenden voor de uitvoering van haar strategie.

Streven met en voor duurzaamheid:

 • Vanuit de praktijk werkt FM Projects reeds rond sommige MVO-thema’s.
 • FM Projects identificeerde duidelijke MVO-thema’s die de grootste effecten op onze kernactiviteiten hebben.
 • FM Projects heeft een MVO actieplan om te streven naar vooropgestelde MVO doelen.
 • FM Projects pakt toekomstige maatschappelijke evoluties aan met aandacht voor duurzame ontwikkeling, gedeelde economie, product-dienst combinatie …
 • MVO komt regelmatig ter sprake op niveau van de directie of de zaakvoerder

Betrokken met de lokale gemeenschap

 • FM Projects speelt een actieve rol binnen haar sectorfederatie of is geëngageerd in de gemeenschap via lokale acties.
 • Binnen onze organisatie bieden we informatie over lokale culturele en sportieve activiteiten.
 • FM Projects wisselt goede praktijken uit (bv. via deelname aan sectorevents, bedrijfsnetwerken …)
 • FM Projects stimuleert haar partners om actief deel te nemen aan liefdadigheidsacties in de gemeenschap.
 • FM Projects stelt ervaring ter beschikbaar voor de gemeenschap voor specifieke projecten (bv. ondersteuning school …).
 • FM Projects ondersteunt onderwijs (bv. studentenbezoek, bezoeken naar lokale scholen …)
 • FM Projects stimuleert de organisatie van culturele en andere evenementen open voor publiek (bv. open bedrijvendag, concerten, tentoonstelling van lokale kunstenaars …).
 • FM Projects stimuleert vernieuwende ideeën rond lokale betrokkenheid.

Eerlijk zaken doen

 • FM Projects weet wat anti-corruptie betekent binnen haar sector.
 • FM Projects betaalt een eerlijk aandeel in de belastingen volgens haar impact of de grootte van haar activiteiten.
 • Alle “mogelijk betrokken” partners zijn zich bewust van corruptierisico’s.
 • FM Projects neemt het bestrijden van corruptie op binnen een ethisch charter.

Eerlijke concurrentie:

 • FM Projects is zich bewust van de risico’s voor oneerlijke concurrentie binnen haar sector
 • FM Projects neemt acties indien partners of leveranciers het ethisch charter niet nakomen.

Respect voor intellectueel eigendom:

 • FM Projects weet op welke manier de intellectuele eigendomsrechten beheerd worden in haar sector.
 • FM Projects voert systematisch een controle van intellectuele eigendomsrechten uit om te vermijden dat ze overtredingen maakt.
 • FM Projects voert actief strijd tegen namaak, piraterij, misbruik van machtspositie …

Arbeidsrelaties

 • FM Projects voldoet aan de nationale regelgeving met betrekking tot arbeidsrecht, burgerlijke, maatschappelijke, economische en culturele rechten (vakantie, officiële vrije feestdagen, vrije dagen …).
 • Elke betrokkenen heeft een arbeidscontract of freelancecontract. Daarin staan op zijn minst de procedures voor het beëindigen van het contract, functiebeschrijving, salaris en interne regelgeving.
 • FM Projects garandeert respect voor het privéleven van zijn freelancers en partners, inclusief de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens.
 • FM Projects volgt de tewerkstelling op via gepaste indicatoren (gewerkte uren, overuren, gelijke verloning M/V …).
 • Voor wijzigingen met een belangrijke impact op werkgelegenheid voert FM Projects, in samenwerking met zijn freelancers, een georganiseerd veranderingsproces door.
 • FM Projects draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door onder andere contractuele verplichtingen te respecteren en nadelige effecten van reorganisaties en herstructureringen te minimaliseren
 • FM Projects meet de tevredenheid van werknemers op regelmatige basis.

Ontwikkeling van werknemers

 • FM Projects heeft de belangrijkste competenties bepaald die ze belangrijk vindt bij de aanwerving van nieuwe werknemers of freelancers.
 • FM Projects zorgt voor de overdracht van kennis tussen werknemers en nieuwkomers in de organisatie.
 • FM Projects heeft competentieprofielen voor zijn functies binnen de organisatie. Deze dienen als basis voor wervingen en opleidingen.
 • FM Projects meet en communiceert de verplichte en niet verplichte opleidingsuren die werknemers volgen.
 • Een persoonlijk gesprek op regelmatige basis geeft elke werknemer de kans zichzelf te uiten en zijn/haar vaardigheden te ontwikkelen. FM Projects meet de competentieontwikkeling van haar werknemers.
 • FM Projects biedt aan alle werknemers of freelancers gelijke kansen om in elke fase van hun loopbaan te kunnen blijven groeien.

Respect voor diversiteit:

 • FM Projects is bewust van de verschillende vormen van diversiteit.
 • Dankzij een duidelijke communicatie zijn de wijze van aangifte, ondersteuning en verdere opvolging van discriminatie duidelijk.
 • FM Projects houdt rekening met mogelijke discriminatie bij de verschillende activiteiten: rekrutering, klantencontacten, leverancierskeuze …
 • FM Projects biedt werknemers de mogelijkheid nationale of religieuze tradities en gebruiken uit te voeren.
 • FM Projects discrimineert niet bij rekrutering, verloning, vorming, ontslag of pensionering op basis van ras, nationaliteit, religie, leeftijd, beperkingen, mentale gezondheidsproblemen, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond of politieke affiliatie.

Veilig en gezond werken:

 • FM Projects is zich bewust van het belang van de gezondheid en veiligheid van haar werknemers of freelancers
 • FM Projects neemt acties om de gezondheid en veiligheid van werknemers of freelancers te waarborgen.

Het welzijn voor werknemers:

 • Verloningsprocessen zijn transparant. Er wordt geen salaris ingehouden, ongeacht de status van de werknemer.
 • FM Projects garandeert nette rustzones en sanitaire voorzieningen.
 • FM Projects heeft regels om de vergoeding voor werk- en overuren te bepalen. Deze regels zijn bekend bij de werknemers.
 • FM Projects ondersteund en motiveert zijn werknemers.
 • Er bestaan regels zodat de werknemer het werk kan combineren met zijn privéleven.
 • FM Projects werkt eraan om een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Duurzaam energie verbruik:

 • FM Projects is er zich van bewust dat het verminderen van haar energieverbruik leidt tot betere economische prestaties.
 • FM Projects volgt haar energieverbruik nauwlettend op.
 • FM Projects identificeerde besparingsmogelijkheden voor de activiteiten die de meeste energie verbruiken.
 • Bij FM Projects is iemand verantwoordelijk voor de opvolging van het energieverbruik.
 • FM Projects heeft een actieplan met duidelijke doelstellingen voor energiebesparing.
 • FM Projects neemt energie-efficiëntie mee op bij belangrijke investeringen.
 • FM Projects houdt, indien relevant, rekening met de energie-efficiëntie bij de keuze van haar leveranciers.

Duurzame grondstoffen gebruik:

 • FM Projects is ervan bewust dat ze, door het aankopen van goederen, afhankelijk is van eindige natuurlijke bronnen.
 • FM Projects  vermindert het gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen zoals water, olie, steenkool,…

Geen lokale hinder:

 • FM Projects creëert geen hinder in de buurt. Het is een organisatie die de lokale samenleving ondersteunt.

Gezonde grondstoffen:

 • FM Projects is er van zeer bewust dat ze potentieel schadelijke producten voor mens en milieu met zorg moet gebruiken.

Biodiversiteit:

 • FM Projects weet wat biodiversiteit betekent en of het relevant is voor haar activiteiten.
 • FM Projects zorgt in mate van het mogelijke voor biodiversiteit van dieren en planten op de locaties van haar activiteiten en in de nabije omgeving.
 • FM Projects heeft de kosten en voordelen van de ecosystemen voor haar activiteiten berekend en neemt deze op in haar kostenanalyse.

Recyclage, van afval naar grondstof:

 • FM Projects sorteert en scheidt afval.
 • FM Projects is zich bewust van het afval van haar activiteiten en van het ontstaan van het afval.
 • FM Projects sorteert afval selectief.
 • FM Projects heeft een actieplan om afval te verminderen inclusief doelstellingen en indicatoren.

Lucht verbetering:

 • FM Projects beseft dat sommige van haar activiteiten aanleiding geven tot luchtemissies.

MVO voor Freelancers? Natuurlijk!

Onze MVO- Doelstellingen