Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ontwerp zonder titel 48

Onze Missie

Onze aarde achterlaten in dezelfde staat zoals we hem hebben aangetroffen. Meer nog, in een betere staat zoals we hem hebben aangetroffen. Als iedereen van ons handelt volgens dit uitgangspunt kunnen we nog lang van deze aarde genieten. Zelfs onze toekomstige generaties.

Onze Visie

Ieder individueel persoon kan iets doen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en te streven naar een betere samenleving, wij als lokale ondernemer natuurlijk ook.

 Duurzame aankopen binnen de organisatie:

 • Shoptalk houdt bij zijn aankopen rekening met duurzaamheid.
 • MVO is een selectiecriterium bij de keuze van leveranciers en partners van Shoptalk.
 • Shoptalk past goede praktijken toe bij aankoop van goederen en diensten.

Duurzaamheid binnen  de organisatie:

 • Shoptalk neemt dagdagelijks  MVO-initiatieven.
 • Shoptalk maakt haar MVO-engagement formeel bekend.

Gedreven door waarden voor waarde:

 • De waarden van Shoptalk zijn duidelijk waarneembaar binnen onze werking.
 • De waarden van Shoptalk zijn duidelijk en transparant.
 • De verklaring van onze waarden zit standaard in de presentatie van mijn organisatie aan klanten, leveranciers, partners …
 • Shoptalk zorgt voor samenhang tussen de waarden en de ontwikkeling van producten of diensten en de bedrijfsstrategieën.
 • Shoptalk neemt duidelijk aantoonbare beslissingen met het oog op duurzame resultaten op lange termijn ten nadele van korte termijn economisch gewin.
 • Shoptalk werkt volgens de hoogste standaarden inzake integriteit en ethisch gedrag, stelt zich verantwoordelijk op, is volledig transparant en eerlijk naar alle betrokkenen.

Meten is weten:

 • Shoptalk volgt de verbruiksgegevens op van materialen, energie …
 • Shoptalk heeft één of meer systemen om kwaliteit, het milieu of de gezondheid en de veiligheid te beheren.
 • Sleutelindicatoren zoals rentabiliteit zijn gelinkt aan andere MVO thema’s zoals bv. materiaalgebruik, afvalproductie, veiligheid op de werkvloer …

 Samen met betrokkenen:

 • Shoptalk brengt haar belangrijkste belanghebbenden in kaart.
 • Onze organisatie volgt de vragen van alle betrokkenen op.
 • Shoptalk houdt rekening met de behoeftes van de belangrijkste belanghebbenden bij de strategiebepaling van de organisatie.
 • Shoptalk neemt gerichte initiatieven om aan de (gekende) behoeftes van de belangrijkste belanghebbenden tegemoet te komen.
 • Shoptalk gaat in dialoog met de belangrijkste belanghebbenden om relevante risico’s en uitdagingen voor de strategie op te volgen
 • Bij elk project waarbij belangrijke belanghebbenden betrokken zijn, worden de maatschappelijke voor- en nadelen afgewogen.
 • Vrijblijvend bespreekt Shoptalk haar duurzaamheidsverslag met alle betrokkenen.
 • Shoptalk heeft een langdurige samenwerking met een organisatie met een maatschappelijk doel.
 • Shoptalk sluit partnerschappen af met belanghebbenden voor de uitvoering van haar strategie.

Streven met en voor duurzaamheid:

 • Vanuit de praktijk werkt Shoptalk reeds rond sommige MVO-thema’s.
 • Shoptalk identificeerde duidelijke MVO-thema’s die de grootste effecten op onze kernactiviteiten hebben.
 • Shoptalk heeft een MVO actieplan om te streven naar vooropgestelde MVO doelen.
 • Shoptalk pakt toekomstige maatschappelijke evoluties aan met aandacht voor duurzame ontwikkeling, gedeelde economie, product-dienst combinatie …
 • MVO komt regelmatig ter sprake op niveau van de directie of de zaakvoerder

Betrokken met de lokale gemeenschap

 • Shoptalk speelt een actieve rol binnen haar sectorfederatie of is geëngageerd in de gemeenschap via lokale acties.
 • Binnen onze organisatie bieden we informatie over lokale culturele en sportieve activiteiten.
 • Shoptalk wisselt goede praktijken uit (bv. via deelname aan sectorevents, bedrijfsnetwerken …)
 • Shoptalk stimuleert haar partners om actief deel te nemen aan liefdadigheidsacties in de gemeenschap.
 • Shoptalk stelt ervaring ter beschikbaar voor de gemeenschap voor specifieke projecten (bv. ondersteuning school …).
 • Shoptalk ondersteunt onderwijs (bv. studentenbezoek, bezoeken naar lokale scholen …)
 • Shoptalk stimuleert de organisatie van culturele en andere evenementen open voor publiek (bv. open bedrijvendag, concerten, tentoonstelling van lokale kunstenaars …).
 • Shoptalk stimuleert vernieuwende ideeën rond lokale betrokkenheid.

Eerlijk zaken doen

 • Shoptalk weet wat anti-corruptie betekent binnen haar sector.
 • Shoptalk betaalt een eerlijk aandeel in de belastingen volgens haar impact of de grootte van haar activiteiten.
 • Alle “mogelijk betrokken” partners zijn zich bewust van corruptierisico’s.
 • Shoptalk neemt het bestrijden van corruptie op binnen een ethisch charter.

Eerlijke concurrentie:

 • Shoptalk is zich bewust van de risico’s voor oneerlijke concurrentie binnen haar sector
 • Shoptalk neemt acties indien partners of leveranciers het ethisch charter niet nakomen.

Respect voor intellectueel eigendom:

 • Shoptalk weet op welke manier de intellectuele eigendomsrechten beheerd worden in haar sector.
 • Shoptalk voert systematisch een controle van intellectuele eigendomsrechten uit om te vermijden dat ze overtredingen maakt.
 • Shoptalk voert actief strijd tegen namaak, piraterij, misbruik van machtspositie …

Arbeidsrelaties

 • Shoptalk voldoet aan de nationale regelgeving met betrekking tot arbeidsrecht, burgerlijke, maatschappelijke, economische en culturele rechten (vakantie, officiële vrije feestdagen, vrije dagen …).
 • Elke betrokkenen heeft een arbeidscontract of freelancecontract. Daarin staan op zijn minst de procedures voor het beëindigen van het contract, functiebeschrijving, salaris en interne regelgeving.
 • Shoptalk garandeert respect voor het privéleven van zijn freelancers en partners, inclusief de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens.
 • Shoptalk volgt de tewerkstelling op via gepaste indicatoren (gewerkte uren, overuren, gelijke verloning M/V …).
 • Voor wijzigingen met een belangrijke impact op werkgelegenheid voert Shoptalk, in samenwerking met zijn freelancers, een georganiseerd veranderingsproces door.
 • Shoptalk draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door onder andere contractuele verplichtingen te respecteren en nadelige effecten van reorganisaties en herstructureringen te minimaliseren
 • Shoptalk meet de tevredenheid van werknemers op regelmatige basis.

Ontwikkeling van werknemers

 • Shoptalk heeft de belangrijkste competenties bepaald die ze belangrijk vindt bij de aanwerving van nieuwe werknemers of freelancers.
 • Shoptalk zorgt voor de overdracht van kennis tussen werknemers en nieuwkomers in de organisatie.
 • Shoptalk heeft competentieprofielen voor zijn functies binnen de organisatie. Deze dienen als basis voor wervingen en opleidingen.
 • Shoptalk meet en communiceert de verplichte en niet verplichte opleidingsuren die werknemers volgen.
 • Een persoonlijk gesprek op regelmatige basis geeft elke werknemer de kans zichzelf te uiten en zijn/haar vaardigheden te ontwikkelen. Shoptalk meet de competentieontwikkeling van haar werknemers.
 • Shoptalk biedt aan alle werknemers of freelancers gelijke kansen om in elke fase van hun loopbaan te kunnen blijven groeien.

Respect voor diversiteit:

 • Shoptalk is bewust van de verschillende vormen van diversiteit.
 • Dankzij een duidelijke communicatie zijn de wijze van aangifte, ondersteuning en verdere opvolging van discriminatie duidelijk.
 • Shoptalk houdt rekening met mogelijke discriminatie bij de verschillende activiteiten: rekrutering, klantencontacten, leverancierskeuze …
 • Shoptalk biedt werknemers de mogelijkheid nationale of religieuze tradities en gebruiken uit te voeren.
 • Shoptalk discrimineert niet bij rekrutering, verloning, vorming, ontslag of pensionering op basis van ras, nationaliteit, religie, leeftijd, beperkingen, mentale gezondheidsproblemen, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond of politieke affiliatie.

Veilig en gezond werken:

 • Shoptalk is zich bewust van het belang van de gezondheid en veiligheid van haar werknemers of freelancers
 • Shoptalk neemt acties om de gezondheid en veiligheid van werknemers of freelancers te waarborgen.

Het welzijn voor werknemers:

 • Verloningsprocessen zijn transparant. Er wordt geen salaris ingehouden, ongeacht de status van de werknemer.
 • Shoptalk garandeert nette rustzones en sanitaire voorzieningen.
 • Shoptalk heeft regels om de vergoeding voor werk- en overuren te bepalen. Deze regels zijn bekend bij de werknemers.
 • Shoptalk ondersteund en motiveert zijn werknemers.
 • Er bestaan regels zodat de werknemer het werk kan combineren met zijn privéleven.
 • Shoptalk werkt eraan om een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Duurzaam energie verbruik:

 • Shoptalk is er zich van bewust dat het verminderen van haar energieverbruik leidt tot betere economische prestaties.
 • Shoptalk volgt haar energieverbruik nauwlettend op.
 • Shoptalk identificeerde besparingsmogelijkheden voor de activiteiten die de meeste energie verbruiken.
 • Bij Shoptalk is iemand verantwoordelijk voor de opvolging van het energieverbruik.
 • Shoptalk heeft een actieplan met duidelijke doelstellingen voor energiebesparing.
 • Shoptalk neemt energie-efficiëntie mee op bij belangrijke investeringen.
 • Shoptalk houdt, indien relevant, rekening met de energie-efficiëntie bij de keuze van haar leveranciers.

Duurzame grondstoffen gebruik:

 • Shoptalk is ervan bewust dat ze, door het aankopen van goederen, afhankelijk is van eindige natuurlijke bronnen.
 • Shoptalk  vermindert het gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen zoals water, olie, steenkool,…

Geen lokale hinder:

 • Shoptalk creëert geen hinder in de buurt. Het is een organisatie die de lokale samenleving ondersteunt.

Gezonde grondstoffen:

 • Shoptalk is er van zeer bewust dat ze potentieel schadelijke producten voor mens en milieu met zorg moet gebruiken.

Biodiversiteit:

 • Shoptalk weet wat biodiversiteit betekent en of het relevant is voor haar activiteiten.
 • Shoptalk zorgt in mate van het mogelijke voor biodiversiteit van dieren en planten op de locaties van haar activiteiten en in de nabije omgeving.
 • Shoptalk heeft de kosten en voordelen van de ecosystemen voor haar activiteiten berekend en neemt deze op in haar kostenanalyse.

Recyclage, van afval naar grondstof:

 • Shoptalk sorteert en scheidt afval.
 • Shoptalk is zich bewust van het afval van haar activiteiten en van het ontstaan van het afval.
 • Shoptalk sorteert afval selectief.
 • Shoptalk heeft een actieplan om afval te verminderen inclusief doelstellingen en indicatoren.

Lucht verbetering:

 • Shoptalk beseft dat sommige van haar activiteiten aanleiding geven tot luchtemissies.

MVO voor Freelancers? Natuurlijk!

Onze MVO- Doelstellingen