ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op al onze overeenkomsten met uitsluiting van de factuurvoorwaarden van de klant, behoudens andersluidend schriftelijk beding. De algemene verkoopsvoorwaarden worden vermeld op de achterzijde van alle offertes en bestellingen, kunnen op eenvoudig schriftelijk verzoek bezorgd worden en liggen ter inzage op de maatschappelijke zetel van FM Projects BVBA.
 2. Door het enkele feit van de ondertekening van de bestelbon of het aangaan van een overeenkomst met FM Projects wordt de klant geacht deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en ze te aanvaarden. Alle voorstellen en offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant het voorstel/de offerte voor akkoord ondertekend en terugbezorgt aan FM Projects. Deze overeenkomst vervangt alle overige afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.
 3. De diensten worden verstrekt tegen de in het voorstel/de offerte vastgestelde prijzen. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. Alle offertes zijn vrijblijvend. De prijzen zijn gebaseerd op de materiaalprijzen en lonen van kracht op datum van de offerte. Prijsstijgingen in materialen en/of lonen worden evenredig verrekend in de in de offerte vermelde prijs. Elke offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen behoudens toegestane schriftelijke verlenging door FM Projects.
 4. De annulering van een goedgekeurde offerte is enkel mogelijk binnen een termijn van 7 dagen na goedkeuring ervan, en zolang FM Projects haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat. In geval van annulering is de klant een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR. Indien de overeenkomst door toedoen van FM Projects niet kan uitgevoerd worden is FM Projects evenzeer een schadevergoeding verschuldigd aan de klant ten belope van 15 % van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.
 5. FM Projects verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt FM Projects zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. De datum van uitvoering van de overeengekomen prestaties wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt FM Projects geenszins. Vertraging in de uitvoering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst. Het vervoer of verzending van de goederen gebeurt op risico van de klant.
 6. Iedere werkdag duurt minimaal 6 u. Bij een opdracht van minder dan 6 u wordt er steeds 6 u gefactureerd. Verplaatsingen die langer dan 1 u duren heen en terug van de maatschappelijke zetel naar de werkplaats worden gefactureerd aan het normale uurtarief boven deze tijdsperiode. Het begin- en einduur van alle overige verplaatsingen wordt gerekend vanaf start eerste winkelpunt tot einde laatste winkelpunt.
 7. Elke schadeclaim of gebeurlijke betwisting over de uitvoering van de werken, de diensten of de levering van de goederen dienen op straffe van verval binnen de 48 uur na kennisname per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan FM Projects. Bij gebreke hieraan te voldoen worden de werken, diensten en/of de levering van goederen aanvaard te zijn. Eventuele overige klachten worden enkel in aanmerking genomen voor zover deze per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht binnen de 8 dagen na verzending van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt geen enkele klacht meer aanvaard en wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.
 8. Al onze facturen zijn contact betaalbaar op de maatschappelijke zetel en dit binnen de 15 dagen vanaf datum factuurdatum, behoudens andersluidende vermelding op de factuur.
 9. De invordering van niet-betaalde facturen en de daaraan gepaarde kosten geschieden conform de Wet Schulden van de Consument waarbij de verwijlintrest verschuldigd is conform art. 5 van de Wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties. De forfaitaire vergoeding nadat de eerste gratis herinnering per aangetekend schrijven verzonden niet wordt betaald binnen de 14 dagen vertrekkend vanaf de derde dag na de verzending van de herinnering bedraagt 20 euro als het verschuldigd bedrag lager dan of gelijk aan 150 euro is; 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro en 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde saldo op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 euro is. Bij dienstverlening aan ondernemers geldt deze wet niet en brengt de niet-betaling van de factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op conform art. 5 van de Wet op de betalingsachterstand bij handels-transacties alsmede een schadevergoeding van 10 % op het openstaand bedrag van de hoofdsom. Bij gebeurlijke betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd. FM Projects is evenzeer gehouden tot dezelfde forfaitaire vergoedingen indien zij in gebreke blijft een aan de klant toekomend bedrag terug te storten conform de bovenstaande condities.
 10. FM Projects behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.
 11. FM Projects verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van FM Projects zijn middelenverbintenissen en is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. FM Projects is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de klant, aan derden of aan overmacht. FM Projects kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens in geval van bedrog. FM Projects zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade van de klant. De aansprakelijkheid van FM Projects met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van FM Projects. De totale aansprakelijkheid van FM Projects, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan FM Projects werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
 12. De klant zal de intellectuele eigendomsrechten van FM Projects te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendoms-rechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders. De klant zal FM Projects onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigen-domsrechten van FM Projects waarvan hij kennisneemt. Alle documenten, presentaties, informatie, adviezen, enz. uitgaande van FM Projects zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van FM Projects. Wij behouden ons het recht voor om beeldmateriaal te nemen van de door ons geleverde en/of geplaatste realisaties hetwelk kan bestemd worden voor publiciteitsdoeleinden via website of sociale media.
 13. Alle documenten, presentaties, informatie, adviezen, toegangscodes, enz. die FM Projects overmaakt aan haar klanten is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de klant de confidentialiteit ervan respecteert. De klant mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van FM Projects.
 14. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
 15. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement bevoegd van de maatschappelijke zetel van FM Projects, zijnde in casu hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg afdeling Hasselt, dan wel de Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Hasselt
 16. Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die aan ons worden bezorgd. Beide partijen verbinden er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. De klant bevestigt afdoende geïnformeerd te zijn over de verwerking van zijn persoonsgegevens en zijn rechten op inzage, verbetering, wissen en bezwaar. Voor verdere informatie zie onze Data Protection Notice.